Thứ Tư, 17 tháng 1, 2007

Cartes Hanoi 2

Hanoi (delegation speciale), 1963, 1:10 000eHanoi (delegation speciale), 1963, 1:10 000e
Hanoi, Mai 1928, 1:10 000e.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét